Πολιτική Ποιότητας
banner imagebanner image
Πολιτική Ποιότητας
Πετρωτός Ικε - Εξόρυξη - Επεξεργασία Αδρανών Υλικών & Χωματουργικά Έργα | Λάρισα
Η Ποιότητα στην επιχείρησή μας «ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΚΕ – ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» είναι ταυτισμένη με τον α) σεβασμό προς τον πελάτη (δημόσιο και ιδιωτικό φορέα) και β) την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Πρόκειται για στόχο που είναι συνυφασμένος με την πλήρη κατανόηση αυτών των απαιτήσεων, τόσο από τα στελέχη, όσο και από την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της επιχείρησης, για διατήρηση των Ποιοτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και τη συνεχή βελτίωση της Ποιοτικής κατάστασης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
 
Έτσι η Διοίκηση δεσμεύεται :
1. Για την καθιέρωση στόχων και τη στενή παρακολούθησή τους με ανασκοπήσεις από την Ανώτατη Διοίκηση.
2. Για την ύπαρξη και επάρκεια των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
 
Η Εταιρεία ακολουθεί τακτική επιμελημένης συντήρησης του εξοπλισμού της, για να διασφαλίζεται συνεχώς η ικανότητα των διεργασιών της σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: α) Χρήση αξιόπιστων υλικών, β) Παραγωγή προϊόντων και έργου με σύγχρονες και μεθοδευμένες τεχνικές εφαρμογών και  γ) Υποστήριξη και διαχείριση παραδοτέων έργων.
 
Η Εταιρεία προέβη στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008, το οποίο διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση όλων των λειτουργιών και διεργασιών της επιχείρησης, με τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και συνεχόμενες παρακολουθήσεις των κρίσιμων παραμέτρων.
 
Η Εταιρεία επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και στην εξέλιξή του, σε ένα περιβάλλον πνεύματος διατήρησης όλων των κατασκευαστικών πλεονεκτημάτων, προσαρμοζόμενο βέβαια στις σύγχρονες επιλογές της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Γι αυτό και καθοριστικός παράγοντας στη επίτευξη των στόχων Ποιότητας, θεωρείται η ενεργή συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 
Ο προσανατολισμός της εταιρείας στη βελτίωση της Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών μας σχεδίων με προσδοκώμενα αποτελέσματα α) Τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων και β) Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής μας θέσης.
 
Υπηρεσίες    Έργα